สำนักคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะ สำหรับนักศึกษา ประจำปี2563
เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะ หลักสูตร “การใช้งาน Microsoft Word สำหรับการจัดเอกสารทางวิชาการ” ณ ห้องปฏิบัติการ 1051 อาคาร10ชั้น 5 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00น – 12.00 น.

https://www.facebook.com/ccbsru/posts/2559066071051530