สำนักคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา “การใช้งาน Microsoft Excel สำหรับการจัดการคำนวณและการแปลผลทางสถิติ” วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องอบรม 1051 อาคาร10ชั้น 5 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

https://www.facebook.com/ccbsru/posts/2558996667725137