สำนักคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะนักศึกษา คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ฯ เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการใช้งาน Microsoft PowerPoint เบื้องต้น วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องอบรม 1053 อาคาร 10 ชั้น 5 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

https://www.facebook.com/ccbsru/posts/2554397208185083