อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี ร่วมกับ อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และนายปรัชญา จิตตรีสิทธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น Rajabhat Dataset Workshop 2020 ระหว่างวันที่ 2527พฤศจิกายน 2563  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ผ่านมา โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง สามารถที่จะใช้ ข้อมูลร่วมกันได้ ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ ข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็น การพัฒนาฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงและนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรียกว่า ” Rajabhat Dataset” อันเป็นการบริหารและการใช้ประโยชน์สำหรับประชาชนและเครือข่ายราชภัฏ  โดยการอบรมแบ่งเป็น 2 เรื่องที่น่าสนใจ การใช้แฟลตฟอร์มของ Google Application และการจัดการข้อมูลพื้นฐานบน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 62  

ขอบพระคุณภาพจาก  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์