📢 การเข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563
.
👉 #ผู้เข้ารับการทดสอบ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ภาคปกติ)
หลักสูตร 4 ปี รหัส 60
หลักสูตร 5 ปี รหัส 59-60

การเตรียมตัวสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล

 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลที่เว็บไซต์ http://dldc.bsru.ac.th/
 2. ศึกษาบทเรียนออนไลน์ด้วยตนเองก่อนสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลที่เว็บไซต์ http://dldc.bsru.ac.th/ คลิกเมนู บทเรียนออนไลน์ (สามารถศึกษาผ่านคอมพิวเตอร์ / Smart Phone /Tablet คู่มือการเข้าใช้งาน http://dldc.bsru.ac.th/?p=810)
 3. ตรวจสอบรายชื่อห้องสอบ วันเวลาสอบ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่เว็บไซต์ http://dldc.bsru.ac.th/
 4. เข้ารับการทดสอบในวันและเวลาที่กำหนด ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีแนวการทดสอบดังนี้

  ข้อสอบปรนัย ทั้งสิ้น 80 ข้อ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน
  ส่วนที่ 1 การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
  ส่วนที่ 2 การใช้ดิจิทัล (Digital Usage)
  ส่วนที่ 3 การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือดิจิทัล (Problem-solving with digital tools)
  ส่วนที่ 4 การปรับตัวและเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Adaptive Digital Transform)

  เกณฑ์การสอบผ่าน ผู้เข้าสอบต้องมีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป

  นักศึกษาตรวจสอบผลการทดสอบวัดสมรรถนะและทักษะดิจิทัล รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ในการทดสอบรอบที่ 1 สามารถเข้าทดสอบในรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 โดยนักศึกษาสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อติวการสอบก่อนการสอบในรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (ยกเว้น นักศึกษาที่จบการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2563 ถือว่า การสอบเป็นอันสิ้นสุดในรอบที่ 1)

  การสอบในรอบที่ 2 (สำหรับผู้สอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบในรอบที่ 1 เฉพาะนักศึกษาที่มีสถานะปกติ) หากนักศึกษา มีผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ถือว่าการสอบเป็นอันสิ้นสุด (นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ตามปกติ)
นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ dldc.bsru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Id : @ccbsru หรือ https://lin.ee/irSPvWy
โทร 02-473-7000 ต่อ 1722 – 1723