วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม เอ ซี คาร์เตอร์ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุม คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่๑/๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีนโยบายด้านการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะทางปัญญา การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และสามารถใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม มีความสามารถด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดเวลา เน้นการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเพิ่มขีดความสามารถให้นักศึกษาเป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ความฉลาดด้านดิจิทัล ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัฒกรรมหรือสังคม เพื่อโอกาส มูลค่าให้กับตนเอง และสังคม เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๖๒และอาศัยอำนาจตามความในมาตราที่ ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย