เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพิชัยญาติ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยติ(ทัต บุนนาค) อาคาร ๑๐ ชั้น ๑๐ สำนักคอมพิวเตอร์ การประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามงาน และการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายงาน เป็นการพัฒนา,แก้ไขการทำงานต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์การดำเนินงานและเพื่อการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน