วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพของมหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย PowerPoint และ WebApplication ในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1055

โดยมีวิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ และ นายวีรวุฒิ​ ฉัตรธนโชติกุล (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)