เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของสาขาวิชาฯ เข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ “การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1064 อาคาร 10

โดยมีวิทยากร คือ คุณเดชอาคม คดเกี้ยว
ผู้ช่วยวิทยากร นายวุฒิพงศ์ โพธิ์เย็น / นางสาวบังอร เหล่าปิ่นเพชร / นายประทีป ขันธวุธ

สาขาวิชาฯ ที่สนใจส่งนักศึกษาเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สามารตติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักคอมพิวเตอร์ โทร 02 473 7000 ต่อ 1722-1723
—-