ขอแสดงความยินดี กับ ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข (ผู้ทรงภายนอก) ที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์