สำนักคอมพิวเตอร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพิชัยญาติ (๑๐๑๐๑) อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ผู้มาประชุม มีดังนี้
๑. อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ประธาน
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุณี สารสุวรรณ รองประธาน
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสา ทรงศรีวิทยา กรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๕. ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ กรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๖. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ กรรรมการ
๘. อาจารย์อรุณี คู่วิมล กรรมการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร เถาสมบัติ กรรรมการ
๑๐.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี เทิดบารมี

เลขานุการผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายธรรมศักดิ์ จลาสุภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เรื่องประชุมดังนี้
• รายงานการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
• รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
• รายงานผลการทดสอบทักษะดิจิทัลของนักศึกษาใหม่ ปี ๒๕๖๓
• เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๕.๑ แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลของบุคลากร และนักศึกษา
• แนวทางการดำเนินการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของมหาวิทยาลัย