จัดโดยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ข้อปฏิบัติการสอบสำหรับผู้เข้าสอบ

1.การแต่งกายในการเข้าสอบให้แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา

2.ให้ผู้เข้าสอบเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้เพื่อยืนยันตัวตนกับกรรมการคุมสอบ

3. นักศึกษาตรวจสอบเวลาสอบและห้องสอบ โดยคลิกที่ชื่อสาขาวิชาด้านล่าง

4.นักศึกษาควรเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 10 นาที

5.รหัสในการเข้าระบบสอบวัดสมรรถนะดิจิทัล ใช้รหัสเดียวกันกับระบบบริการการศึกษา (MIS) หากนักศึกษาลืมรหัสในการเข้าระบบให้แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์ ผ่านช่องทาง Line ID : @ccbsru ก่อนถึงกำหนดการสอบวันที่ 18 กันยายน 2563รอบที่ 1 เวลา 13.00 – 14.30 น.

ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ

*เฉพาะสาขาวิชา

  • สาขาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
  • สาขาอาเซียนศึกษา

รอบที่ 1 เวลา 16.00 – 17.30 น.

ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ

*ทุกสาขาวิชา