วันที่ 12-13 กันยายน 2563 สำนักคอมพิวเตอร์จัดสอบวัดสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามกรอบมาตรฐานการวัดสมรรถนะของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มุ่งพัฒนาพลเมืองไทยให้มีความรู้ความเข้าใจดิจิทัลในการใช้งานอุปกรณ์ ค้นหาข้อมูล และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีจริยธรรม และถูกต้องตามกฎระเบียบ ที่จะนำพาสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค)