เมื่อวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2567 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรที่ 4 : การสร้างสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจด้วย e-Learning & E-book โดยได้รับเกียรติจาก คุณกฤษกร คูเจริญไพศาล จากบริษัท Magic Software (Thailand) Corp., Ltd. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate ซึ่งสามารถสร้างสื่อเรียนรู้หรือสื่อนำเสนอมัลติมีเดีย ตัดต่อวิดีโอได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สร้างสื่อเรียนรู้โดยการจับหน้าจอภาพ (Screen capture movie) ประกอบเสียงบรรยาย เหมาะสำหรับการนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน สร้างแบบทดสอบได้ง่าย ตลอดจนสามารถ Export File ใช้งานได้หลายรูปแบบต่อไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1053