เมื่อวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2567 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส.จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างธรรมนูญข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อเตรียมเข้าสู่ Digital University” : ภายใต้โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ร่วมรับฟังแนวนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้เกิดทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการบริหารจัดการข้อมูล และเกิดแนวคิดในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์กับงานพัฒนางานระบบสารสนเทศด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการทำงานกับองค์กรเพื่อเตรียมเข้าสู่ Digital University ณ บ้านไม้ชายเลน รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม