เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดกิจกรรมบริการวิชาการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 ภายใต้กิจกรรมที่ 9 : การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ระยะที่ 3 นำโดยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการร่วมกับภาคีเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระทุ่มแบน (สกร.อำเภอกระทุ่มแบน)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมความรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างการยอมรับในเทคโนโลยีดิจิทัล และมีการใช้งานจริงให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนให้แก่กลุ่มอาชีพ และประชาชนในพื้นที่ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมือง (สกร.อำเภอเมือง) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร