หลักสูตรที่ 2 : การใช้โปรแกรม GraphPad Prism สำหรับวิเคราะห์สถิติการวิจัย

เมื่อวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2567 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรที่ 2 : การใช้โปรแกรม GraphPad Prism สำหรับวิเคราะห์สถิติการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก คุณอัครเดช เนียมอยู่ จากบริษัท เมนเตอร์ซอฟต์ จำกัด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม PRISM ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานประมวลผลทางวิทยาศาสตร์โดยคำนึงถึงรูปแบบการนำเสนอที่สวยงามควบคู่กันไป รวมไปถึงตัวเลือกในการวิเคราะห์ และช่วยออกแบบกราฟ ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม หรือทักษะทางสถิติศาสตร์ขั้นสูง และเป็นที่นิยมนำไปใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินผล และสร้างกราฟนำเสนอผลงานที่ลงในวารสารชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1053