เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2567 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดกิจกรรมบริการวิชาการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 ภายใต้กิจกรรมที่ 9 : การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ระยะที่ 1 นำโดยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการร่วมกับภาคีเครือข่าย กองทัพบก กระทรวงกลาโหมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมความรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างการยอมรับในเทคโนโลยีดิจิทัล และมีการใช้งานจริงให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ให้แก่ กลุ่มอาชีพ และประชาชนในพื้นที่ ณ ค่าย กำแพงเพชรอัครโยธิน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร