เมื่อวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2567 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานความเป็นเลิศด้านการบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว” : ภายใต้โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดีจิทัล โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความเข้าใจ ความเป็นระบบ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับการบูรณาการที่มุ่งเป้าสู่ความสำเร็จขององค์กร ซึ่งได้นำ Model 5 การนำองค์กรมาใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1. กำหนดทิศทางองค์กร 2. ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ 3. ติดตามประเมินผล 4. ให้รางวัลยกย่อง ชมเชย สร้างคุณค่าแก่บุคลากร และ 5. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลกับการทำงานกับองค์กรต่อไป ณ โรงแรมเบย์บีช รีสอร์ท จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี