เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงานสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.อุตรดิตถ์ โดยรูปแบบสนทนา/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศประกอบด้วยระบบเครือข่าย(Network) ระบบที่ใช้ในการควบคุมดูแลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย, ระบบสารสนเทศ (Information) สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนรูปแบบการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค)อาคาร 10