เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมการใช้งาน Microsoft Form และโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการวิจัย ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 4 จำนวน 68 คน โดยมีนายเดชอาคม คดเกี้ยว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ (งานบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา) สำนักคอมพิวเตอร์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวการจัดทำแบบสอบถามเพื่อการวิจัยด้านสาธารณสุขด้วย Microsoft Form ประกอบด้วยรูปแบบเนื้อหาการทำวิจัย การออกแบบเนื้อหา การตั้งค่า และการนำไปใช้งาน เพื่อให้ได้ข้อมูลการตอบกลับที่ถูกต้องสมบูรณ์สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel พร้อมทั้งการใช้งานฟังก์ชันทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบมาตรฐาน เพื่อประกอบการข้อมูลในเล่มวิจัยต่อไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1055