เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดประชุมรับฟังการส่งมอบงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) โดยมี ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานการประชุม และมีบริษัท นากา อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบประมาณ, การยืมเงิน, การจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมรับฟังขั้นตอนสรุปการดำเนินงาน/การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบ ERP ของมหาวิทยาลัยรูปแบบ Web Application (งวดที่ 1) เพื่อให้การดำเนินงาน/รูปแบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 6 (100 ปี ศรีสุริยวงศ์)