ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส.นำโดย อาจารย์ ดร.กิตติ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย คุณวีรวุฒิ ฉัตรโชติกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคุณภักดี โตแดง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถในการจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามไซเบอร์สำหรับหน่ายงานรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศในกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ในระดับต่างๆ รุ่นที่ 3 เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไป ณ โรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร