เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมการใช้งาน Microsoft Office 365 สำหรับการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาเพื่อรองรับการขับเคลื่อน SMART UNIVERSITY โดยมีนายเดชอาคม คดเกี้ยว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ (งานบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา) สำนักคอมพิวเตอร์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Office 365 ในรูปแบบต่าง ๆ ที่อำนวยสะดวกต่อการใช้งาน เช่น การทำงานบนเอกสารร่วมกันออนไลน์ (Word) ,การแชร์ไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ ,การใช้งาน Microsoft Form สำหรับสร้างแบบสอบถาม/แบบทดสอบ ตลอดจนแอพลิเคชันทั้งหมดที่มีอยู่ใน Microsoft Office 365 ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1063