ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดการทดสอบทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (รหัส 63) นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรต่อเนื่อง (รหัส 65) รอบสุดท้าย โดยการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นหนึ่งในการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น Digital University ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามปีงบประมาณซึ่งมหาวิทยาลัยมีแผนจะพัฒนาทักษะดิจิทัลาำหรับนักศึกษา (DigitalLiteracy) และการสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านไอทีขั้นพื้นฐาน (Digital Literacy) ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีสุดท้าย เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธฺภาพและคุณภาพต่อไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1055