เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมการใช้งานระบบการขออนุญาตไปราชการ และการลาออนไลน์ โดยมีอาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยทีมผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ และทีมผู้พัฒนาระบบรวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมเรียนรู้ขั้นตอน/กระบวนการ การใช้งานระบบการขออนุญาตไปราชการ และการลาออนไลน์ ประกอบด้วย การขออนุญาตไปราชการ (ในประเทศและต่างประเทศ), การลาป่วย, การลากิจส่วนตัว และการลาพักผ่อน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092 อาคารสมเด็จพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา