เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาครั้งที่ 1/2567 ออนไลน์ผ่าน ZOOM Meeting โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยพร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมหารือเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567, ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566), รายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และงบประมาณฉบับประชาชนปีงบประมาณ 2567 ฯลฯ