เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรมงานกิฬาสานสัมพันธ์สร้างสามัคคีบุคลากร โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมัคคีและสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จึงได้จัดให้มีการแข่งกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นเป็นจำนวนมาก ณ สนามกีฬากลาง Bansomdej Stadium