เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้ารับรางวัลโครงการประกวดสำนักงานเขียว : BSRU Go Green ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งเป็นการประกวดระดับสำนัก ในโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน : การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยสำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการเข้าประกวดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา