เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2/2566 ออนไลน์ผ่าน ZOOM Meeting โดยมีคณะผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้สอนรายวิชาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมหารือแนวทางการจัดการข้อมูลในระบบอีเลิร์นนิงรายวิชาศึกษาศึกษาทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยการจัดการเนื้อหา/ข้อมูล ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเพิ่มแบบฝึกหัด การปรับแต่งเนื้อหา/ข้อความในรายวิชา การนำเนื้อ/ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมถึงสร้างข้อสอบมาประกอบในรายวิชาเรียนทุกหมู่เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเนื้อหาทุกรายวิชาให้ทันต่อการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566