เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. ประชุมเตรียมความพร้อมการให้บริการของคณะกรรมการเพื่อใช้เป็นสนามสอบ ธ.ก.ส. ออนไลน์ผ่าน ZOOM Meeting โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. ซึ่งควบคุมการดำเนินการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ร่วมหารือแนวทางการดำเนินการสอบ, บทบาทหน้าที่และ ขั้นตอนการดำเนิงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบ ระเบียบการสอบ คุณสมบัติเบื้องต้นของคณะกรรมการประจำสนามสอบ ระเบียบการแต่งกายของผู้เข้าสอบ คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบการทดสอบแบบดิจิทัลที่จะใช้ดำเนินการสอบ ขั้นตอนการใช้งานระบบการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้การใช้สนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย