เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ทีมผู้บริหาร และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมพิธีเปิดสนามกีฬากลาง และการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดสนามกีฬา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมัคคีจึงได้จัดให้มีการแข่งกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นเป็นจำนวนมาก ณ สนามกีฬากลาง Bansomdej Stadium