เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ครั้งที่ 1/2566 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหารพร้อมทั้งคณะกรรมการทุกฝ่าย ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอและวิพากษ์การบริหารโครงการเพื่อการบรรลุเป้าประสงค์และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 10 โครงการหลัก ซึ่งรูปแบบการดำเนินงานจะมีการแบ่งกลุ่มจัดทําโครงการรอง/กิจกรรมภายใต้โครงการหลักและโครงการรอง/ผลผลิตผลลัพธ์ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลโครงการฯ ซึ่งจะดำเนินการในวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา