เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ในมหาวิทยาลัยด้วยเสาสัญญาณ Suriya-wifi โดยมีอาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมหารือแนวทางการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ในมหาวิทยาลัยด้วยเสาสัญญาณ Suriya-wifi เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนได้ในทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง การร่วมหารือแนวทางการใช้งานในกลุ่มนักศึกษาจีนระดับปริญญาโท ให้สามารถสืบค้นข้อมูลวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล ในฐานข้อมูลที่อยู่ในประเทศจีน ณ ห้องประชุมบุณฑริก อาคาร 8 ชั้น 7