เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมการประชุมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมการวิพากษ์โครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ประจําปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อม ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมการประชุมซึ่งมีสาระสำคัญีความรู้ สามารถวิเคราะห์กระบวนงาน และการเขียนโครงร่าง องค์กรของหน่วยงานได้สามารถนําข้อเสนอจากการวิพากษ์โครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ตลอดทั้งเพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครง ร่างองค์กรของหน่วยงาน และนําไปจัดทํารายงานความก้าวหน้าของผลการดําเนินงานในปีถัดไป ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์