เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 11/2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2566 , รายงานผลการสอบทักษะดิจิทัลชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2), การประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้นของสำนักคอมพิวเตอร์ , การดำเนินการระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น , รายงานสถานะงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ และรายงานผลการดำเนินงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายงาน ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมพิชัยญาติ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา