เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมการประชุมเปิดตรวจการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และ ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมการประชุมซึ่งมีสาระสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่้อสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการภารกิจต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี, การตรวจแผนบริหารความเสี่ยง, การเบิกจ่ายงบประมาณ ฯลฯ อันจะเป็นการสร้างความเข้าใจถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย อันเป็นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting