เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมอบรมวิธีการประเมิน ปรับปรุง และสร้างความสอดคล้องด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยดัชนีวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (National Cyber security Rating Index : NCRI) โดยมี ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย นายนพฤทธิ์ จันกลิ่น และนายภักดี โตแดง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ได้ทำให้ทราบถึงแนวโน้มภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบัน และความเสี่ยงที่มีต่อหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งวิธีการใช้งาน NCRI Toolkit & Platform เพื่อประเมินดัชนีวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งนี้จะส่งผลให้หน่วยงานสามารถยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์ที่มีต่อหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรม ที่เค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)