เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ นำทีม รองผู้อำนวยการและบุคลากร รายงานผลการดำเนินงานในส่วนความรับผิดชอบของสำนักคอมพิวเตอร์ อันได้แก่ เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย และการอบรมความรู้ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนในลำดับถัดไป ว่าควรประชาสัมพันธ์มุ่งเป้าไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างไร ให้ได้ประสิทธิภาพตอบโจทย์ความสนใจของนักเรียนเจนเนอเรชันถัดไป โดยในการประชุมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกครั้งนี้มี รศ.ดร.สุริยา พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม และ รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี ที่ปรึกษาการประชุม