เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมการใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาเพื่อรองรับการขับเคลื่อน SMART UNIVERSITY โดยมีนายเดชอาคม คดเกี้ยว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ (งานบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา) สำนักคอมพิวเตอร์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวการจัดข้อมูลการคำนวณตัวเลข การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดกระทำกับข้อมูลในแผ่นงาน การสร้างชุดข้อมูลจากแบบสอบถาม การสร้างตาราง แผนภาพ/แผนภูมิที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ ด้วยโปรแกรม Excel พร้อมทั้งอธิบายความหมายของกราฟดังกล่าวได้ การใช้งานฟังก์ชันทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบมาตรฐาน เพื่อประกอบการข้อมูลในเล่มวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1055