เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกาย สำหรับผู้ที่อายุมากขึ้นควรเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยวิเคราะห์ประเมิน ความผิดปกติหรือโรคต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ซึ่งจะช่วยให้คนไข้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที ป้องกันไม่ให้ความผิดปกติลุกลามมากขึ้นตลอดจนทราบถึงสุขภาวะ และความสมบูรณ์ของร่างกาย เพื่อให้แพทย์ให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม ณ ห้อง Edu Roam อาคาร 10 ชั้น 1 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา