เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดทักษะสมรรถนะและดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) โดยมี ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ, ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ และ ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านทักษะดิจิทัลกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ภาคปกติ รหัส 63 ทุกคณะ (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เข้ารับการทดสอบ และผู้ที่สอบไม่ผ่านในรอบที่ 1) และนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรต่อเนื่อง (รหัส 65) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ในวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2566 นี้