เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมประชุม CYBERARK IMPACT23 World Tour หัวข้อ The Identity Security Conference โดยมีบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ นายวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายภักดี โตแดง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมซึ่งได้บรรยายเกี่ยวกับการใช้ระบบ PAM ของ CYBERARK มาประยุกต์ในการป้องกันความปลอดภัยให้กับองค์กร ซึ่งจะมีวิทยากรทั้งไทยและต่างชาติ มาให้ความรู้ และยกเคสตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง ในการโจมตี และนำเสนอถึงระบบ และช่วยชี้แนวทางป้องกันการโจมตีกับระบบในรูปแบบต่าง ๆ ณ ห้องประชุม Chadra 1 ชั้น 2 โรงแรมสยามเคมปินสกี้