เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมประชุมหารือและทดสอบระบบวัดระดับสมรรถนะความรู้ความเข้าใจดิจิทัล โดยมีบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ นายรณกร เรี่ยวแรง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายเดชอาคม คดเกี้ยว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)และมี นางสาวรัตนา จรูญศักดิ์สิทธิ์ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม กล่าวเปิดการประชุมการจัดทำระบบวัดระดับสมรรถะความรู้ความเข้าใจดิจิทัล พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกเครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศเข้าร่วมหารือ/รับฟัง การนำเสนอการใช้งานระบบวัดระดับสมรรถนะความรู้ความเข้าใจดิจิทัล สำหรับ Admin และ User ซึ่งจะนำมาใช้ในการทดสอบกับกลุ่มนักศึกษาต่อไป โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex)