เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 10/2566 ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และคุณธรรมศักดิ์ จลาสุภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมรับฟัง/หารือ แนวทางการรายงานผลการเบิกจ่ายทุกโครงการ/กิจกรรมเงินงบรายได้/งบประมาณแผ่นดิน พร้อมทั้งผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan)มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตลอดจนการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย, แบบฟอร์มการเขียนโครงการ และปฏิทินงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567