ระหว่างวันที่ 2 – 10 ตุลาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. ดำเนินการสำรวจครุภัณฑ์สำนักคอมพิวเตอร์เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบันและง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล โดยมีบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มบส. ร่วมกันสำรวจความเป็นปัจจุบันของครุภัณฑ์ที่มีอยู่ในปี 2563 – 2565 โดยพิจารณาตำแหน่งที่จัดเก็บในปัจจุบัน, ความพร้อมใช้งาน และมีการระบุเลขครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) เพื่อตรวจสอบข้อมูลในระบบคลังพัสดุของมหาวิทยาลัยกับข้อมูล ณ ปัจจุบัน ซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์ต้องทำบันทึกคัดรายการครุภัณฑ์ออกหรือดำเนินการในลักษณะใดต่อไปในอนาคต ณ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค)