เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ นำโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร ในวาระที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา