เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5/2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มบส. เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 1 – 4 ), กิจกรรมสอบวัดทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2566, รายงานสถานะงบประมาน ปีงบประมาณ 2566 สำนักคอมพิวเตอร์และรายงานผลการดำเนินงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายงาน ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ ห้องประชุมพิชัยญาติ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา