วันที่ 29 กันยายน 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/256 โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข และ รศ.ดร.อลิสา ทรงศรีวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และคณะผู้บริหารสำนัคอมพิวเตอร์ ร่วมหารือ/รับฟังประเด็นข้อมูลซึ่งมีวาระเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 – 4 ไตรมาส), แผนพัฒนาระบบสารสนเทศพร้อมรายงานการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์, การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องประชุมสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ อาคาร 10 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา