วันที่ 29 กันยายน 2565 สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. จัดประชุมเพื่อเลือกบุคลากรสายสนับสนุนสำนักคอมพิวเตอร์เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี โดยมีอาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อให้กระบวนการเลือกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีโดยคัดเลือกบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นตัวแทนกรรมการในการสรรหาอธิการบดี จำนวน 1 ท่าน ตามประกาศลงวันที่ 21 กันยายน 2566 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ อาคาร 10 ชั้น 10